งานสอบสวน

     รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สอบสวน วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจน 
การปฏิบัติงานสอบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ
เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระทำความผิดอันเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการสอบสวนคดีอาญา ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.งานสอบสวนในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๒.การพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบสวนคดีอาญา 
๓.งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสอบสวน 
๔.งานตรวจติดตามละประเมินผล งานวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น 
๕.การวางแผนสอบสวน 
๖.กรณีพบการกระทำความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการจับกุม หรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง และรายงานให้หัวหน้างานสอบสวนทราบในทันที 
๗.ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และนำเสด็จพระราชดำริในพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๘.ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
๙.ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจค้นจับกุม 
๑๐.ดำเนินการสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีสำคัญตามระเบียบและสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท ตลอดจนเข้าร่วมทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน 
๑๑.พิจารณามอบหมายคดีให้พนักงานสอบสวน(สบ.1) กับพนักงานสอบสวน(สบ.3) รับผิดชอบดำเนินการตามความเหมาะสม 
๑๒.ปกปิดให้ความคุ้มครองพยาน 
๑๓.เปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามกฎหมาย 
๑๔.ประสานการปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและจริงจัง เพื่อให้ผลในการป้องกัน ระงับ ปราบปรามการกระทำความผิดบรรลุผล 
๑๕.การปฏิบัติหน้าที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่ราชการ 
๑๖.ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
๑๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
๑๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย