วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

           สถานีตำรวจภูธรบัวลาย เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน


พันธกิจ

  ๑.      รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
  ๒.      ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
  ๓.      รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
  ๔.      ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
  ๕.      อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
  ๖.      ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  ๗.      ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม