งานอำนวยการ

       มีหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  สั่งการ  ควบคุม  กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนของสถานีตำรวจ  งานการบริหารงานบุคคล  การศึกษา การฝึกอบรม  งานวิชาการ  สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ  งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง  รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบ  เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในสถานีตำรวจ  โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ  แผนปฏิบัติการ แผนประจำปี และแผนการปฏิบัติการประจำของสถานีตำรวจ

๑.งานนโยบาย งานยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
๒.งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตำรวจ
๓.งานกำลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.งานการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความรู้
๕.งานสวัสดิการ
๖.งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการต่าง ๆ
๗.งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
๘.งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน
๑๐.การจัดอาหารเลี้ยงดูผู้ต้องหา
๑๑.งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ
๑๒.งานการประชาสัมพันธ์
๑๓.งานตรวจสอบติดตามการประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
๑๔.งานดูแลห้องประชุมและจัดการห้องประชุม
๑๕.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๖.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๑๗.งานอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใดในสถานีตำรวจให้เป็นหน้าที่ของงานอำนวยการ
๑๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย