งานป้องกันปราบปราม

     งานป้องกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจน ปฏิบัติงาน 
ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น 
โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ 
๑.งานการข่าว 
๒.งานจัดทำแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูล เป้าหมายที่อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม 
๓.งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
๔.งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีตำรวจ 
๕.งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัด และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามมิให้ อาชญากรรมเกิดขึ้น 
๖.งานจัดสายตรวจทุกประเภท 
๗.งานควบคุมแหล่งอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม 
๘.งานปราบปรามการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
๙.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการและแหล่งอบายมุข 
๑๐.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 
๑๑.งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
๑๒.งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานของทางราชการ 
๑๓.งานปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคล 
๑๔.งานตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจำนำ อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า การเรี่ยไร กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ 
๑๕.งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนังงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกอาสาป้องกันชาติ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ 
๑๖.งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับสถานีตำรวจ 
๑๗.งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๑๘.งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
๑๙.งานงบประมาณที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๐.ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายทางยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๒๑.กรณีมีการกระทำความผิด ให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามดำเนินการจับกุมหรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
๒๒.การจัดกำลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ 
๒๓.งานจัดกำลังร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณีต่าง ๆ การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
๒๔.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
๒๕.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ 
๒๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
๒๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย